algemene voorwaarden

 

GEBR. POST UITVOERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

ARTIKEL 3 - Aanbod

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

ARTIKEL 8 - Overmacht

ARTIKEL 9 - Oplevering

ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen

ARTIKEL 11 - De eindafrekening

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

ARTIKEL 15 - Garantie

 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf.– Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, schilder, stukadoors en/of afbouwwerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.– Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en door ondernemer geleverde materialen.

 

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen; gebr. Post uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 3 - Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht; b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op ondeugdelijke ondergrond;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf, dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van

deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mogelijke

aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.

7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

 

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de

consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de

prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten

meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende

verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van

het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk

of elektronisch overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door

een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 9 - Oplevering

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk

voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

- wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik

neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van

het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

 

ARTIKEL 11 - De eindafrekening

1. na of tijdens de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,

uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen of noodzakelijke meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.

5. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening

 

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling

1. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Door de ondernemer te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de consument in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op

vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of schade-vergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daartoe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

 

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag

de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 15 - Garantie

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Ondernemer en consument kunnen ten nadele van de consument afwijken van de hieronder vermelde garantieregelingen. De ondernemer kan slechts een beroep doen op

deze afwijking als:

- de ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de consument heeft afgesproken en;

- deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

De bewijslast voor het bestaan van deze afspraak ligt bij de ondernemer. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. Deze aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot de na de hieronder genoemde of onderling afgesproken garantieperioden.

Garantie Stukadoorswerk:

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven; b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond, en alleen voor zover die werking redelijkerwijs door de ondernemer niet kon worden voorzien.

2. De garantie wordt gegeven voor onbeperkte termijn.

2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de consument een langere termijn overeenkomen.

3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit, de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast rust op de ondernemer.

5.Garantie is in geen geval van toepassing bij constructiefouten en overmachtssituaties welke niet aan de ondernemer zijn toe te rekenen en hadden kunnen worden geconstateerd, evenals bij niet door de opdrachtgever uitgevoerde vervolgwerkzaamheden welke invloed hebben op de duurzaamheid van het verrichte werk. Indien doe het zelf reparaties en/of aanpassingen verricht worden aan het werk door de de consument of derden vervalt het garantie recht per ingaande het constateren van deze aanpassingen.

6. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden

aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven .De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voor gaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

7. Van bovenstaand afwijkende garantiebepalingen en/of garantietermijnen dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd alvorens het werk wordt uitgevoerd. Bijgaand de werkovereenkomst wordt de optie tot Deconorm premium service aangeboden gepaard met hierbij gaande voorwaarden.

 

contact informatie

  • Koningin wilhelminastraat 9
  • 1271 PE, NH
  • +316-260-111-59
  • Info@deconorm.nl
  • Ma t/m Vr 08:00 - 17:00
  • Algemene voorwaarden

Gebr. Post.

zijn ervan overtuigd dat onze slogan voor zich spreekt, net als ons werk. Wij zijn inmiddels als tweede generatie actief in het Gooi en omstreken. Met de beste producten in combinatie met vakwerk streven wij elke keer naar een optimaal resultaat. U kunt bij ons terecht voor schilderwerk en stucwerk. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

BTW NL 023 782 912 B 01

KvK 571 397 09

+316 260 111 59